Adresgegevens

VZW Katholiek Onderwijs Dijle Demer
Aarschotsesteenweg 39
3110 Rotselaar

Ondernemingsnummer: 0464.016.326

Visie en missie

De vzw groepeert lokale scholen uit het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, het secundair onderwijs en een internaat. Door samen te werken en door kennis en expertise uit te wisselen wordt maximaal synergie gerealiseerd over deze verschillende onderwijsvormen heen. De vzw begeleidt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid en een positief zelfbeeld en biedt hen de vorming om, binnen de eigen mogelijkheden uit te groeien tot gezond-kritische, verantwoordelijke, solidaire en geëngageerde mensen in de wereld van vandaag en morgen.

De vzw bouwt elk van haar instellingen uit tot een lerende organisatie met een sterk beleidsvoerend vermogen dat oog heeft voor het welbevinden en voor het welzijn van al haar medewerkers. De vzw zet bovendien sterk in op de professionalisering van alle personeelsleden wat gezien wordt als sleutel voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Pedagogische opdracht

  • Christelijk geïnspireerd en sporend met het project van de katholieke dialoogschool
  • Een degelijk aanbod en kwalitatief goed onderwijs
  • Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • Een brede zorg voor opleiding en begeleiding waarbij elk kind/jongere de kans krijgt om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen
  • Een scholengemeenschap die steunt op een sterke samenwerking tussen alle betrokkenen

Het opvoedings- en vormingsproject van de scholen in de vzw is gebaseerd op de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit wordt in 5 punten geconcretiseerd:

Deze kernopdracht is gemeenschappelijk voor het internaat en voor alle scholen die deel uitmaken van de vzw. Daarnaast kan elke school en het internaat ook specifieke en eigen accenten toevoegen. Op deze manier geeft de organisatie ruimte voor de pedagogische eigenheid van elke lokale school en van het internaat.

Bestuur en organisatie

Door een aantal scholen en het internaat te groeperen, ontstaan er in de organisatiemogelijkheden om bepaalde activiteiten efficiënter en beter uit te voeren. Dit wordt concreet gerealiseerd in de volgende domeinen: financiën en boekhouding, aankoop, infrastructuur, onderhoud, ICT, personeelsbeleid en –administratie, preventie en welzijn, kwaliteitszorg en communicatie. Door deze optimalisering komt er meer tijd vrij voor de pedagogische opdracht van de lokale scholen en van het internaat.

Samenstelling bestuursorgaan/schoolbestuur vzw KODiD 2023-2026

De samenstelling van het schoolbestuur vind je op de webstie van vzw KODiD.

Meldpunt klokkenluiders

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12